Tweede Kamer stemt in met Belastingplan 2017

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het Belastingplan voor volgend jaar. Er zijn enkele (belasting)wetten en wetsvoorstellen gewijzigd: de Fiscale vereenvoudigingswet 2017, de Overige fiscale maatregelen 2017, het wetsvoorstel uitfasering PEB en overige fiscale pensioenmaatregelen, het wetsvoorstel uitwisseling inlichtingen over rulings en het wetsvoorstel tijdelijk verlaagd tarief openbare laadpalen.

Wet DBA uitgesteld tot 2018

De wet DBA wordt voorlopig uitgesteld: in ieder geval tot 2018. Dat geeft Staatssecretaris Wiebes aan. Zoals we eerder al meldden, kreeg hij veel klachten vanuit de Tweede Kamer en ondernemersorganisaties. Bij het Meldpunt DBA kwamen 1.801 meldingen binnen van onbedoelde gevolgen voor de arbeidsmarkt van de wet DBA.

Knelpunten

De knelpunten van de wet zullen het komende jaar, of daarna als er meer tijd nodig is, worden opgelost. Aangezien de handhaving wordt stilgelegd, zal de Belastingdienst voorlopig nog geen boetes opleggen. “Het gaat toch om werk, inkomen, bestaanszekerheid. Dat kunnen we ondernemers niet aandoen”, zegt staatssecretaris Wiebes van Financiën. “Met een uitzondering voor de echte kwaadwilligen.” Onder kwaadwillend verstaat Wiebes de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast). De Belastingdienst gaat met ingang van 1 mei 2017 starten met een (repressief) handhavingsbeleid bij deze groep.

1.801 meldingen Meldpunt DBA

Wiebes ondervond veel druk vanuit de Tweede Kamer en ondernemersorganisaties, omdat de Wet DBA niet de gewenste duidelijkheid verschaft voor opdrachtnemers en opdrachtgevers. In de periode van 17 oktober tot 14 november zijn er 1.801 meldingen binnengekomen bij het Meldpunt DBA van de Belastingdienst. De meeste opmerkingen zijn ingediend door partijen uit de zakelijke en persoonlijke dienstverlening. De drie belangrijkste inzichten uit het meldpunt en de gevoerde gesprekken zijn de terughoudendheid van opdrachtgevers, het onderscheid tussen ondernemerschap en dienstbetrekking dat niet aansluit bij de praktijk en het ervaren van de arbeidswetgeving als knellend.

40% modelovereenkomsten afgewezen

De Belastingdienst heeft tot 14 november jongstleden 6.143 modelovereenkomsten ontvangen. Hiervan zijn er 4.153 verwerkt. Een kleine 40% van de verwerkte overeenkomsten werd afgewezen.

Bedragen wettelijk minimumloon per 1 januari 2017

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2017. De regeling is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.
Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2017:

€ 1.551,60 per maand;
€ 358,05 per week;
€ 71,61 per dag.

DGA’s krijgen 3 maanden extra voor aanpassing PEB

Drie maanden extra de tijd. Dat krijgen DGA’s om de laatste stappen te kunnen zetten die nodig zijn om het PEB aan te passen aan de wijzigingen per 1 januari 2017.

Dat schrijft staatssecretaris Wiebes in een nota van wijziging bij het wetsvoorstel Pensioen in Eigen Beheer.

Een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting kan volgens de wet fiscaal geruisloos worden aangewend ter verkrijging van een lijfrenteproduct. Om zeker te stellen dat over het gehele bedrag van de uit deze aanwending voortvloeiende lijfrentetermijnen kan worden geheven, wordt dit gedeeltelijk aangepast zodat het voorstel van de wet beter overeenstemt met de bedoeling daarvan.

Eigenbeheerlichaam

Vanaf 1 januari 2017 is een zogenoemd eigenbeheerlichaam in beginsel geen toegelaten aanbieder voor een fiscaal gefaciliteerd pensioen meer. Eigenbeheerlichamen kunnen op grond van overgangsrecht dan wel nog optreden als verzekeraar van de reeds op 31 december 2016 in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraken. Het is dan echter niet meer mogelijk om in eigen beheer fiscaal gefaciliteerde nieuwe aanspraken op te bouwen. Ook overdracht van elders verzekerde aanspraken naar een dergelijk lichaam is dan niet meer mogelijk.
Mede naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer is het Wiebes duidelijk geworden dat voor de praktijk in sommige gevallen mogelijk te weinig tijd zal bestaan om vóór inwerkingtreding van de betreffende wijzigingen de nodige handelingen te verrichten. Wiebes geeft DGA’s daarom drie maanden extra de tijd om de laatste stappen te kunnen zetten die nodig zijn om het PEB aan te passen aan de per 1 januari 2017 door te voeren wijzigingen.

Eindejaarstips 2016

De eindejaarstips 2016 zijn voor u beschikbaar. Het bevat tips voor alle belastingplichtigen, ondernemers, DGA’s en werkgevers.

Wanneer u vragen heeft ben ik graag bereid u een toelichting te geven.

Matteun Aarsen
Register Belastingadviseur

eindejaarstips-2016