Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

De Regeling compensatie transitievergoeding is dinsdag gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is een nadere uitwerking van de wet waarin de compensatieregeling is opgenomen.

De wet en de regeling zien op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015. In de regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie aangevraagd kan worden bij het UWV. Ook staan in de regeling de termijnen waarbinnen het UWV moet beslissen op een aanvraag. In de toelichting bij de regeling wordt daarnaast nog aandacht besteed aan welke informatie UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

Met de wet en de regeling moeten drempels weggenomen gaan worden die werkgevers ervaren voor het beëindigen van slapende dienstverbanden. Werkgevers die gebruik willen maken van de compensatieregeling wordt geadviseerd om alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, de berekening en betaling van de transitievergoeding te bewaren.

Kabinet verruimt werkkostenregeling voor mkb

De werkkostenregeling wordt verruimd, heeft de ministerraad vrijdag besloten op voordracht van staatssecretaris Snel van Financiën. Werkgevers kunnen vanaf 2020 tot 2000 euro hogere onbelaste vergoedingen geven aan hun werknemers. De verruiming levert vooral een voordeel voor het mkb op.

Het percentage van het totale fiscale loon dat werkgevers onbelast mogen vergoeden of verstrekken wordt verhoogd van 1,2 naar 1,7% voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon. Dit betekent bij een loonsom van 400.000 euro dat werkgevers in de nieuwe situatie 6800 euro onbelast beschikbaar kunnen stellen in plaats van 4800 euro nu.

Voor het bedrag boven 400.000 euro blijft het percentage van 1,2% gelden. Daarmee hebben met name midden-en kleinbedrijven voordeel van de verruiming.

Daarnaast wordt de vergoeding die de werkgever aan de werknemer geeft voor het aanvragen van een verklaring omtrent gedrag (VOG) voortaan toegevoegd aan de lijst vrijstellingen.

De verruiming is een uitwerking van de 100 miljoen euro die door het kabinet vorig jaar augustus beschikbaar is gesteld voor lagere lasten op arbeid voor het mkb. De verruiming is in nauw overleg met vertegenwoordigers van het mkb vormgegeven, meldt het kabinet.